Adatkezelési szabályzat és ÁSZF

Adatkezelési szabályzat

A Magyar Gestalt Egyesület (cím: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., nyilvántartási hatóság: Fővárosi Bíróság, nyilvántartási szám: 01-02-0010812, e-mail: elnokseg@gestalt.hu) továbbiakban: Üzemeltető vagy adatkezelő) által üzemeltett https://gestaltconference2019.com/ domain alatt elérhető Weboldal (továbbiakban: Weboldal) információs tartalommal összefüggő szolgáltatás keretében megvalósított regisztrációval Ön (továbbiakban: Felhasználó kifejezett hozzájárulását az alábbi

Adatkezelési tájékoztató

keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:
I. Adatkezelő: Magyar Gestalt Egyesület (cím: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., nyilvántartási hatóság:
Fővárosi Bíróság, nyilvántartási szám: 01-02-0010812, e-mail: elnokseg@gestalt.hu)

II. Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat a 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

III. Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módjai:
a) Jegyvásárlás, regisztráció a rendezvényre
b) Regisztráció workshop tartására
c) Ösztöndíj kérelem az European Association for Gestalt Therapy –hoz
d) A Rendezvényen készülő kép- és hangfelvételek
a) Jegyvásárlás, regisztráció a rendezvényre

1. Kezelt adatok köre a vásárlás kapcsán: név, email cím, cím, számlázási cím, telefonszám, speciális étkezési igény, IP cím. Student esetén képzési intézmény neve, székhely (város), ösztöndíj kérelem. Workshopokra történt jelentkezések.

2. A jegyvásárlással (a jegy kifizetését követően) létrejön a felhasználói profil (My account), amely a rendezvény munkacsoportjaira történő jelentkezést, valamint a rendezvényről történő tájékoztatást és a tájékozódást szolgálja. A profilban a jelszó és az e-mail címből a felhasználónév automatikusan generálódik, a jelszó az első belépést követően módosítandó. A jelszó titkosított lenyomatát tárolja csak a rendszer.

3. Adatkezelés célja: az EAGT (European Associati
– az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli a profilt.

8. Az Üzemeltető a Weboldal működésével és a rendezvénnyel kapcsolatos fontos információkat
rendszerüzenetek formájában küldi meg a megadott e-mailcímre.
b) Regisztráció workshop tartására
Azok az érintettek, akik jegyet vásároltak, és ezzel regisztráltak a Rendezvényre, jelentkezhetnek
workshop(ok) tartására is.

9.Kezelt adatok és információk köre: prezentáció címe, típusa, prezentálók száma, résztvevők minimum és maximum száma, részvétel előfeltétele, a workshop és az ahhoz szükséges körülmények bemutatása, az előadó neve, neme, email címe, országa (származási és jelenlegi), foglalkozása, legmagasabb végzettsége, Gestalt gyakorlat szintje, releváns akkreditációval rendelkezik-e, korábbi Gestalt konferencián való részvétel, bemutatkozás, prezentáció bemutatása, gyakorlati háttér, Harward referenciák, a prezentáció célja és várható eredményei, a workshoppal kapcsolatos összeférhetetlenség, bármilyen jogi vagy etikai gyakorlat megsértése a szakmában

10. Adatkezelés célja: az EAGT Gestalt Konferencia (továbbiakban: Rendezvény) lebonyolítása,
workshop tartására történő jelentkezések kezelése, a Weboldalon elérhető információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül
– a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;
– workshop tartására regisztrálás;
– a felhasználó által generált tartalmak tárolása;
– Rendezvény lebonyolítása.

11. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal: az Üzemeltető a workshop tartására regisztráltak adatait és a workshopok jellemzőit továbbítja az EAGT számára; a rendezvényre regisztrált személyek számára a workshopot tartó regisztráltak szakmai információi, bemutatkozása és a workshop jellemzői nyilvános.

12. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

13. Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.

14. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
– az Üzemeltető a rendezvény lebonyolítását követő 5 év elteltével törli a workshopok
jellemzőire vonatkozó információkat, valamint a workshopot tartó regisztráltak adatait.
– szankciós jelleggel: előzetes figyelmeztetés nélkül, amennyiben a Felhasználó Weboldalon
kifejtett aktivitása visszaélésszerű, jogszabályba ütközik, illetve az Üzemeltető vagy harmadik
személy jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti;
– az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli a profilt.
15. Az Üzemeltető a Weboldal működésével és a rendezvénnyel kapcsolatos fontos információkat
rendszerüzenetek formájában küldi meg a megadott e-mailcímre.
c) Ösztöndíj kérelem
Azok az érintettek, akik jegyet vásároltak, és ezzel regisztráltak a Rendezvényre ösztöndíj .
16. Kezelt adatok és információk köre: név, email cím, telefon, ország, város, Skype name, igényelt
összeg, kérelem indoka.
17. Adatkezelés célja: a Rendezvényen történő részvételhez anyagi támogatás nyújtása.
18. Adattovábbítás: az Üzemeltető az ösztöndíj igényeket továbbítja az EAGT számára elbírálás
céljára.
19. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
20. Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.
21. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
– az EAGT a Rendezvény lebonyolítását követő 5 év elteltével törli a vonatkozó információkat,
valamint az igénylők adatait tekintettel a szervezet elszámolási és könyvelési
kötelezettségeire;
– az Üzemeltető a rendezvény lebonyolítását követően törli az adatokat;
– az ösztöndíj nyújtását megelőzően az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem
beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli a profilt.
22. Az Üzemeltető az ösztöndíjjal kapcsolatos fontos információkat rendszerüzenetek formájában
küldi meg a megadott e-mailcímre.
d) A Rendezvényen készülő kép- és hangfelvételek
23. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre
kerülhetnek, és amely felvételek a nagy nyilvánosság számára hozzáférhető módon kerülnek
felhasználásra. Amennyiben nem kíván a felvételeken szerepelni, kérjük viselje a regisztrációs
pontnál elhelyezett NO PHOTO kitűzőt!
24. Amennyiben a későbbiek folyamán kívánja hozzájárulását visszavonni, megteheti azt a jelen
adatkezelési tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken, azonban kérjük, hoyg vegye figyelembe,
hogy az adatkezelő jogosult lehet a hozzájárulás visszavonását figyelmen kívül hagyni 679/2016 sz.
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően.
25. Adatkezelés célja: a Rendezvény dokumentálása, a Rendezvényről történő tájékoztatás,
marketing.
26. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
27. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
– az Üzemeltető a felvételeket nyilvánosságra hozza, és legfeljebb 50 évig tárolja és a GDPR 89.
cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból;
– amennyiben ez jogszerű, az érintett kérelemére az Üzemeltető a kérelem beérkezését
követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli, vagy az érintett ún.
kikockázásával módosítja a felvételt.
IV. A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az
adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért
az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási
szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés
teljes folyamata során. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok naptári naponként egy
alkalommal kerülnek mentésre, és 7 napig kerülnek az egyes mentések megőrzésre.
V. Az Üzemeltető Magyarország területén, Webonic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 14.,
webonic@webonic.hu, részletek: http://letoltes.webonic.hu/adatvedelem.pdf) székhelyén található
szerveren tárolja a felhasználók személyes adatait.
VI. Adatfeldolgozó: Salesautopilot Kft. (1024 Budapest, Félemelet 4., Margit krt. 31-33., 5829 Egyéb
szoftverkiadás ) , számlázz.hu (üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám:
13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b), és a webszerkesztő egyéni vállalkozó
(Szlafkai Éva, 66853699-1-31 (adószám), 136564UA (szig.sz.), 2851 Környe, Kisfaludy köz 1.)
VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Üzemeltetőtől írásban kérhető.
VIII. A Felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Üzemeltető, ha
– az adatkezelés bármely okból jogellenes;
– az adatkezelés célja megszűnt;
– a törlést bíróság vagy hatóság elrendelte;
– a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az
adattörlést jogszabály nem zárja ki.
IX. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek
A) Tájékoztatáshoz fűződő jog
1. Az Üzemeltető a felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a felhasználóra vonatkozó, a szolgáltatással
összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
2. Jogszabály felhatalmazása alapján megkereshetik az Üzemeltetőt tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Üzemeltető a megkereső szerv részére –
amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható
meg.
4. Az Érintettek kérésre megtekinthetik az Üzemeltető rájuk vonatkozó adatkezeléseinek nyilvántartását
a GDPR 30.cikkének (1) bekezdése alapján.
B) A hozzáférés joga
1. Az Üzemeltető az Érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
– az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
– a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az
Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.
3. Az Üzemeltető az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Üzemeltető az adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
C) A helyesbítéshez és törléshez való jog
1. Az érintett kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, valamint az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett erre
irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok kiegészítését.
2. Az Üzemeltető az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes
adatokat, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
e) a személyes adatokat az Üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
3. A jelen pontban foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén
kerülhet sor.
D) Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az érintett kérelmére az Üzemeltető korlátozza az adatkezelést, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
E) Az adathordozhatósághoz való jog
Tekintettel arra, hogy az érintett nehézség nélkül hozzáfér az adathoz, ezért az Üzemeltető az
adathordozhatóságot nem biztosítja.
F) A tiltakozáshoz való jog
Az Üzemeltető nem kezel adatot közérdekű célból vagy jogos érdekből, illetve nem végez profilalkotást,
így az érintettnek nincs tiltakozási joga.
G) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Üzemeltető nem alkalmaz sem automatizált döntéshozatali eljárást, illetve nem végez olyan
profilalkotáson alapuló döntéshozatalt, amely az érintettre nézve joghatással bír, vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érinti.
X. Az Üzemeltető minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről,
tiltakozásról vagy korlátozásról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Üzemeltető
tájékoztatást ad e címzettekről.
XI. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét
bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát,
tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az
adatkezelési hozzájárulást nem érintik.
XII. Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi
Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,
www.naih.hu).
XIII. A Weboldal használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Weboldal testre szabása
érdekében a felhasználó böngészője a Weboldal kiszolgálását végző szerver megbízásából
adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a
felhasználót anonim módon azonosítani. Alkalmazott cookie-k:
– belépési adatok tárolása oly módon, hogy a mentett jelszó nem visszanyerhető;
– 24 perc időtartamú és/vagy a böngésző bezárásáig session cookie a profilba történő belépés
azonosítására;
– Weboldal látogatottságára vonatkozó adatok gyűjtése (Google Analytics).
A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban lehetséges.
XIV. Naplózás: az Üzemeltető hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése és
működésének ellenőrzése érdekében, valamint statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot
követően törli a következő adatokat:dátum, IP cím, böngésző technikai azonosító jelzése, operációs
rendszer és használt eszköz típusa, látogatott oldal.

Az adatkezelési szabályzat letölthető itt : LINK 


Általános szerződési feltételek

EAGT Gestalt Konferencia
2019. szeptember 19-22.
A Szolgáltató adatai:
A Szolgáltató neve: Magyar Gestalt Egyesület
Székhelye és postai címe: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság
Bejegyzési száma: 01-02-0010812
Adószáma: 18183203-2-42
E-mail címe: elnokseg@gestalt.hu
Honlapjának címe: https://gestaltconference2019.com/
Ügyfélszolgálat e-mail címe: admin@gestaltconference2019.com
Panaszkezelés helye és elérhetőségei:
admin@gestaltconference2019.com
Tárhely szolgáltató neve: Webonic Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14., webonic@webonic.hu
I. Általános rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az
internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vevő) között belépőjegyek
megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint keletkező jogokat és
kötelezettségeket.
2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet a 2019. szeptember 19-22.
között megrendezésre kerülő EAGT Gestalt Konferencián (továbbiakban: Rendezvény) részvételre jogosító
belépőjegyek (továbbiakban: Jegyek) megvásárlására.
3. A Szolgáltató a Rendezvény szervezője és lebonyolítója, a lebonyolításhoz szükséges engedélyekkel
rendelkezik.
4. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A Vevő a “Submit” navigációs gomb
lekattintásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
szerződés létrejöttével a Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II.
pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban
meghatározott körben hozzájárult.
5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vevő által megadott, elektronikusan
elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó
jogszabályokban meghatározott határideig (8 év) őriz. A Vevő által begépelt adatok, a megvásárolt jegyre
vonatkozó rögzített információk, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen
alkotják az írásbeli szerződést.
6. A Felek közötti szerződés angol nyelven jön létre.
7. A Szolgáltató tájékoztatja Vevőt és a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et
egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vevőt a változások web oldalon történő
közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.
II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás:
1. A Rendezvény részleteiről, a megvásárolható jegyek típusairól és áráról, a munkacsoportokról és a
részletes programról a Weboldalon tájékozódhat a felhasználó a vásárlást megelőzően. A jegy ára tartalmazza az
alkalmazandó adókat (bruttó), utalással fizetendő euróban (EUR). A jegyár csak a konferencián való részvétel és
a konferencia programban meghatározott étkezés árát tartalmazza, ezzel kapcsolatosan az itt feltüntetett bruttó
árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel, az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi
költséget tartalmazza, ugyanakkor a fizetés során a Vevő bankja költséget számíthat fel. Egyéb a rendezvénnyel
kapcsolatosan felmerülő költségek pl. szállás, utazás, további étkezés, workshopok egyéni eszközigénye, stb. a
Vevő saját költsége.
2. A szolgáltató neve. Magyar Gestalt Egyesület
3. A szolgáltató székhelye, postai címe, , elektronikus levelezési címe:
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
admin@gestaltconference2019.com
4. A szolgáltató tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely. A fogyasztó a panaszait a
szolgáltató bármely elérhetőségére címezheti.
5. A szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás
összege az adott vásárlásra vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített költségeket tartalmazza.
6. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező
számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának ellenértékeként a Vevő egyéni
előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga
azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
7. A Szolgáltató külön jegyet nem állít ki, a vásárló a számla vagy annak másolatának bemutatásával tud
részt venni a Rendezvényen.
8. A panaszkezelésre vonatkozó szabályok:
a) A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus
levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
b) A Vevő a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a
Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal
orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles
jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén
helyben a Vevőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
c) Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben
megválaszolja, és a Vevőnek megküldi, elsősorban a Vevő által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító
álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vevőt
írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület
eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti
békéltető testület levelezési címét.
d) A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet
folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése,
meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces
bejelentkezési idő, Vevővédelmi referens stb.).
9. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási
jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
10. A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási
jogát nem gyakorolhatja, mert a Rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra)
szól, ugyanakkor a Szolgáltató az alábbiak szerint lehetővé teszi a regisztráció és a jegyvásárlás lemondását,
illetve módosítását:

A lemondás időpontja A visszatérített összeg

a) a konferenciát megelőző 6 hónapon túli lemondás esetén, vagyis 2019.
március 19. napjáig

a befizetett jegyár 80 %-a

b) a konferenciát megelőző 3 és 6 hónap között, vagyis 2019. március 19.
és 2019. június 19. között

a befizetett jegyár 60 %-a

c) a konferenciát megelőző 3 és 1 hónap között, vagyis 2019. június 19.
és 2019 augusztus 19. között

a befizettet jegyár 40 %-a

d) a konferenciát megelőző 1 hónapon belül, vagyis 2019. augusztus 20.
napjától

nincs visszatérítés

A visszatérítés minden esetben a fizetéssel azonos módon, azaz banki átutalással történik ugyanarra a
bankszámlára, amelyről a fizetés történt. A Szolgáltató a lemondásról sztornó számlát állít ki.
e) Amennyiben a Vásárló a jegyet másik részt venni szándékozó személyre kívánja átruházni, úgy azt a
Szolgáltatónak kell jeleznie e-mailben. A jegy átruházása kizárólag a befizetett díj 10 %-ával megegyező
összegű adminisztrációs költség megfizetésével lehetséges. Amennyiben a Résztvevő pályázat, avagy
ösztöndíj útján jutott hozzá a kedvezményes áru vagy ingyenes jegyhez, a jegy átruházására nincs lehetőség.
A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás itt olvasható:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/151 .
11. A Szolgáltató elérhető az admin@gestaltconference2019.com e-mail címen.
12. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített
termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.
13. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény
szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
14. A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Rendezvény lezárultáig
tart.
15. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
16. A vásárlási folyamat során a Vevőnek az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
17. Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vevő nem nyújt.
18. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A vásárlásra vonatkozó adatokat mentő
szerverek rendelkezésre állása évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így
probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat a
Webonic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 14., webonic@webonic.hu) által biztosított tárhelyen MSSQL és
MySQL adatbázisban tároljuk.
19. Az adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz beépített hardveres támogatást
használunk.
20. A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt
találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.
21. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével,
biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek
közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli
rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek
eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás
kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A
békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató
székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest,
Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
22. Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Vevőink figyelmét, hogy amennyiben
határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az
interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot
is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. A vásárlás
1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így
különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel, vagy a belépőjegyekkel történő bármilyen
visszaélés esetén.
2. A Vevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra.
3. A vásárlás során a „Registration” oldalon tudja kiválasztani a Vevő a megvásárolni kívánt jegyet. A
szükséges adatok megadását követően a Vevő megadja étkezési igényét , majd a checkbox kipipálásával a Vevő
elismeri, hogy a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek
elfogadja. A Submit navigációs gomb lekattintásával a Vevő a jegyeket megvásárolja, fizetési kötelezettsége
keletkezik. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vevő korlátlanul megteheti, addig, amíg nem kattintott
a “Submit” navigációs gombra. Ezt követően a fizetés átutalással történik. A vásárlásról, kiállított proforma
számlával együtt a megadott email címre küld visszaigazolást a szolgáltató 48 órán belül. A hibás e-mail cím
megadásából fakadó minden kárért a Vevőt terheli a felelősség. Ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a
megrendeléséről a Vevő, úgy köteles ezt jelezni a Szolgáltatónak, és ha további órán belül nem kapott
visszaigazolást a megrendeléséről, mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a
megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató
nem vállal felelősséget.
4. A Vevő a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla,
ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus
formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem
használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vevő által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató
(számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely:
2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki. A Vevő a vásárlási folyamat megindításával
kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére.
Amennyiben a Vevő a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg, és a számla
ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a Vevőnek egy alkalommal lehetősége van a számla
módosítását kérni, amelyet a számla kibocsátásától számított max. 10 naptári napon belül szükséges jeleznie. A
Vevő a számlamódosítási igényét a admin@gestaltconference2019.com címen kérheti.
IV. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai
1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a
Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat
is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért
a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal
összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban
keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által
elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb
biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes
tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
3. . A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel.
A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
4. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely
a fizetés során vagy következtében keletkezik.
5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő vagy harmadik személy
szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
V. A Rendezvényre vonatkozó szabályok
1. A regisztráció névre szóló, ugyanakkor átruházható. A rendezvényre történő belépést a helyszínen történő
regisztráció biztosítja a szolgáltató által meghatározott és a helyszínen biztosított azonosító (pl. karszalag, kitűző)
viselésével.
2. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Szolgáltató minden tőle elvárhatót
megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt
felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény nem
látogatható.
3. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek;
Amennyiben nem kíván a felvételeken szerepelni, kérjük viselje a regisztrációs pontnál elhelyezett NO PHOTO
kitűzőt!
4. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét,
a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a
Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalanságának biztosítása
érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
5. A Szolgáltató a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztatja. A Rendezvény
elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a szolgáltató ismerteti a
weboldalán, illetve emailben. A visszaváltásra a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn
belül, a vásárlást igazoló számla felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a
visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – a szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár,
költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a regisztrációs díj visszaigénylésére
nincs mód.
6. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa,
súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen,
amely a Vevő, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses
kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért,
amely ezen események következtében előállt.
VI. Záró rendelkezések
1. A jelen ÁSZF angol nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
3. A Vevők személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely itt olvasható:
https://gestaltconference2019.com/wp-content/uploads/2018/05/Adatkezelésitájékoztató_ 3_20180517.pdf
Budapest, 2018. május 10.
Az Altalanos Szerzodesi Feltételek  letölthető itt : LINK